หางานราชการ กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ 4 อัตรา

หางานราชการ กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ 4 อัตรา

หางานราชการ กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ 4 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เพื่อบรรจุและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อุบลราชธานี เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ 4 อัตรา

รายละเอียดงาน : กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช, หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีชีวภาพ, ทางการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรทั้งก่อน และ/หรือ หลังการเก็บเกี่ยว
2. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลอง วิจัยพันธุ์พืช อารักขาพืช งานทดลองหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร วัตถุมีพิษ และปุ๋ย
3. ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล พ.ร.บ. ที่กรมฯ รับผิดชอบ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ : วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.doa.go.th

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4
อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัย ถ.สถิตย์นิมานกาล
ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190