หางานราชการ สศล. รับสมัครงาน 2 อัตรา

หางานราชการ สศล. รับสมัครงาน 2 อัตรา

หางานราชการ สศล.รับสมัครงาน 2 อัตรา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท สำหรับผู้สนใจ สมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สศค. เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

 

หางานราชการ สศล. รับสมัครงาน 2 อัตรา

หางานราชการ

รายละเอียดงาน : สศล. รับสมัครงาน
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 16,400 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์แรงงาน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางนโยบายสาธารณะ ทางนโยบายสาธารณะและการวางแผน หรือทางบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับตนที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
– ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
– ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ : วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.fpo.go.th

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400