หางานราชการ กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ 3 อัตรา

หางานราชการ กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ 3 อัตรา

หางานราชการ กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ 3 อัตรา ตำแหน่ง นักสถิติ,นักวิชาการแรงงาน วุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สำหรับผู้สนใจ สอบกรมการจัดหางาน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ 3 อัตรา

รายละเอียดงาน : กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักสถิติ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปฏิบัติงานทางวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ แปลข้อมูล นำเสนอ จัดทำรายงานสถิติ กำหนดรูปแบบและข้อถาม การวิเคราะห์ ประมวลผลและจัดทำโครงการสถิติ
– สำรวจ รวบรวมหลักฐานเพื่อจัดทำแผนที่สถิติ ให้บริการสถิติ เผยแพร่ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้สถิติและแหล่งข้อมูลสถิติ
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และมีสมรรถนะความสามารถในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม
– มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอกคณิตศาสตร์และสถิติ สถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และสถิติ การวิจัยดำเนินงาน

2. ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาองค์การและการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การวัดผลการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การศึกษานอกระบบ จิตวิทยาและการแนะแนว-บรรณารักษ์ศาสตร์ จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาคลินิกและชุมชน จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสและจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว การแนะแนว จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและบันทึกข้อมูลบุคคลที่ต้องการมีงานทำ การทดสอบด้านจิตวิทยาเพื่อประเมินความสนใจ แนวถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพ ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพ
– การศึกษารวบรวมข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และข้อมูลอาชีพ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการให้บริการคำปรึกษาแนะแนวแก่ผู้มารับบริการ การบริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา คนหางานเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มในด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพในระบบ ข้อมูลแหล่งฝึกอาชีพ แหล่งเงินทุน และตำแหน่งงานว่างในตลาดแรงงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความสนใจ และค่านิยมของบุคคล
– ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มต่างๆเกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและปัญหาทางอารมณ์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของตนเอง
– รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลดำเนินงาน เพื่อประเมินทางเทคนิคที่ใช้ในการให้คำปรึกษาแนะนำ
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ  : วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://lib.doe.go.th

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400