หางานราชการ กรมการท่องเที่ยว เปิดสอบ จำนวน 3 อัตรา

หางานราชการ กรมการท่องเที่ยว เปิดสอบ

หางานราชการ กรมการท่องเที่ยว เปิดสอบ  จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป วุฒิปริญญาตรี ผู้ประสงค์ สอบกรมการท่องเที่ยว สอบงานราชการ สามารถยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ กองกลาง กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ กรมการท่องเที่ยว เปิดสอบ

หางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมการท่องเที่ยว เปิดสอบ
ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการจัดการท่องเที่ยว การจัดการทั่วไป ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่ กรมการท่องเที่ยวเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. นักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา
(สังกัดสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์)
– ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอความเห็นในการแก้ไข การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบทะเบียนธุรกิจ นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้ทันสมัย รวดเร็วในการให้ บริการ
– วางแผนปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ นำแผนไปปฏิบัติติดตามประเมินผล
– ดำเนินการจัดทำเอกสารคำขอ คำแนะนำ และคู่มือการขอจดทะเบียน
– รับยื่นแบบคำขอ ตรวจสอบเอกสารหลักประกันประเมินหลักประกันประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำใบอนุญาต ตลอดจนเสนอคำขอต่อนายทะเบียน
– ปฏิบัติงานการประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวฯ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ
– ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. นักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
(สังกัดสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว)
– ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาการท่องเที่ยว
– ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด
– ติดต่อประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการการท่องเที่ยวทุกด้าน
– ประสานงานแก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวก และบริการด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
– ร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการของหน่วยงาน
– ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานที่กำหนด
– สรุปผล รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการและประสานการพัฒนาบริการท่องเที่ยว
– ผลิตสื่อ คู่มือ หนังสือ เอกสารและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบริการท่องเที่ยวสำหรับเผยแพร่
– ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อ่านรายละเอียดประกาศ

สอบงานราชการ : วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.tourism.go.th

กรมการท่องเที่ยว
154 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330