หางานราชการ กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ

หางานราชการ กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ

หางานราชการ กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ บุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล,นายช่างไฟฟ้า,นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน รวมจำนวน 9 อัตรา สนใจ สอบกรมการบินพลเรือน หางานราชการ สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซด์ http://www.aviation.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในกรมการบินพลเรือน” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

หางานราชการ กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ

หางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10,200 – 11,220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา :
– ปวส.
– อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ :
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกล หรือ
(2) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาเครื่องกล และ
(3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับคุณวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกับที่ใช้สมัครสอบตาม ข้อ (1) หรือ (2)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
(1)ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
(2)ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
(3)สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน

2. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10,200 – 11,220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา :
– ปวส.
– อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ :
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
(2) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
(3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับคุณวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกับที่ใช้สมัครสอบตาม ข้อ (1) หรือ (2)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
(1) ควบคุม ดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร เครื่องมืออำนวยความสะดวก เครื่องมือรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของท่าอากาศยาน
(2) ควบคุม ดูแล และวางแผนบริหารการใช้พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้โดยสารหรืออากาศยาน กรณีที่มีการซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ของท่าอากาศยาน

3. ตำแหน่ง นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
(1) ศึกษา กฎ ระเบียบทั้งภายในและระหว่างประเทศ ว่าด้วยการดำเนินการด้านนิรภัยการบิน และสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
(2) พิจารณา และศึกษาข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศว่าด้วย การดำเนินการด้านนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
(3) เสนอแนะให้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ มาตรการ และให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินงานด้านนิรภัยการบินภาคอากาศ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย
(4) ประสานงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
(5) ดำเนินการสอบสวนเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับ อุบัติการณ์ที่น่าสนใจ อุบัติการณ์รุนแรง และอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบหมาย
(6) ร่วมประชุมกับเหล่าทัพและหน่วยบินพลเรือนต่างๆ เพื่อพิจารณาแนะนำแก้ไข และติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับนิรภัยการบิน
(7) รวบรวมสถิติจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติการบินของอากาศยาน
(8) รายงานการเกิดอุบัติการณ์ของอากาศยานให้แก่องค์กรต่างๆ ตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด
(9) ประสานงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนิรภัยการบิน

อ่านประกาศรายละเอียด

กรมการบินพลเรือน
71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120

งานparttimeรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน