หางานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบ จำนวน 10 อัตรา

หางานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบ

อัพเดทงานล่าสุด หางานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่สนใจ สอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หางานราชการ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://job.cad.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบ” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หางานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบ

รายละเอียดงาน : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน
– ปฏิบัติงานด้านวิชาการตรวจสอบบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น (วิชาที่สอบ) :
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และงบการเงิน รวมทั้งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น การบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ การบันทึกบัญชีต้นทุน การคำนวณและวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า และเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน การปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชี การนำเสนอ งบการเงิน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปและมาตรฐานการสอบบัญชี จรรยาบรรณและ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชี และความมีสาระสำคัญ กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี และวิธีการตรวจสอบในสาระสำคัญของรายการต่าง ๆ ในงบการเงิน เทคนิคการตรวจสอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชี การตรวจสอบเหตุการณ์หลังวันที่ในงบดุล การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การรายงานการสอบบัญชี และการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200

บันทึก