หางานราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบ 61 อัตรา

หางานราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบ 61 อัตรา

หางานราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบ 61 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ผู้สนใจ สอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง (อ่านรายละเอียดประกาศ) เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 – วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

 หางานราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบ 61 อัตรา

รายละเอียดงาน : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
2. จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ การทำทะเบียนพัสดุ
3. การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
4. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ความต้องการพัสดุครุภัณฑ์ แนวทางการจัดหา และบริหารพัสดุครุภัณฑ์
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมเพื่อการวางแผนโครงการเกี่ยวกับวิศวกรรมด้านต่างๆ และเพื่อการวิเคราะห์วิจัย ค้นคว้าและการออกแบบวางแผนผังทางด้านวิศวกรรม
2. ศึกษาค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ ประกอบการวิเคราะห์ วิจัย แก้ไข และปรับปรุงงานวิศวกรรม
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เพื่อให้งานที่ทำถูกต้องตามระเบียบราชการ
2. งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
3. งานแผนงาน งบประมาณ และติดตามผลประเมิน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สอดคล้อง และเหมาะสมกับงบประมาณ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของส่วนราชการ
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ช่วยในการรวบรวมข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา
5. จัดทำและพัฒนาหลักสูตร
6. จัดทำและพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาศึกษาวิจัย
7. ติดตามประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

5. ตำแหน่ง ช่างเจาะบ่อบาดาล จำนวน 24 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา :
– ปวช.
– หรือ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือวิชาประเภทช่างอุตสาหกรรม หรือ
– มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างขั้นต้น ในการเจาะ ซ่อมแซม ดัดแปลงอุปกรณ์การเจาะ Fishing ติดตั้ง อุปกรณ์ต่าง ๆ หลายชนิดร่วมกัน
2. บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงาน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

6. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 12 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง โยธา สำรวจ เครื่องมือวัดและควบคุม เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล เทคนิคโลหะ อิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างเทคนิคตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานช่างต่าง ๆ
2. ควบคุมระบบงานที่ใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ หลายชนิดร่วมกัน
3. คำนวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย

7. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล จำนวน 12 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างเครื่องกลตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานช่างต่าง ๆ
2. ควบคุมระบบงานที่ใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ หลายชนิดร่วมกัน
3. คำนวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางพณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี และงบประมาณ
2. เก็บเงินค่าน้ำบาดาล
3. รวบรวมรายละเอียดเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณ ฎีกา
4. จัดทำทะเบียนคุมใบสำคัญจ่าย
5. ทำบัญชีตามระบบราชการ บัญชีเงินฝาก บัญชีแยกประเภท
6. ตรวจสอบใบสำคัญ ทำรายงานการเงินและงบประมาณ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ  : วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 – วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร : http://www.dgr.go.th

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหลฯ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900