งานราชการที่เปิดสอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบ 12 อัตรา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบ

อัพเดทงานราชการที่เปิดสอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบ 12 อัตรา เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ผู้สนใจ สอบกรมบริการสุขภาพ สมัครได้ทางเว็บไซด์ https://job.hss.moph.go.th 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบ

่งานราชการที่เปิดสอบ :
1 . นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
– ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, วิชาพยาบาลศาสตร์
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการผุดงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
– ปริญญาตรี สาขาบัญชี, วิชาบริหารธุรกิจ, วิชาเศรษฐศาสตร์

4 . นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา
– ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, วิชาการจัดการ

5 . เจ้าพนักงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
– ปวส. ในสาขาวิชา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม

6 . นิติกร 3 อัตรา
– ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

บันทึก