กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบ คัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบ คัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบ คัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์,เจ้าพนักงานการเกษตร, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ประสงค์ หางานราชการ สอบกรมวิชาการเกษตร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เชตที่ 4 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบ คัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 7 อัตราหางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, วิทยาศาสตร์การอาหาร, ฟิสิกส์, พฤษศาสตร์, โรคพืช, เคมี, ชีววิทยา, ปฐพีวิทยา, พันธุศาสตร์, พิษวิทยา, วิศวเคมี, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และทางเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ทางวิทยาศาสตร์ การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและออกแบบผลิตภัณฑ์
2. วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง เพื่อหาองค์ประกอบ หรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์
3. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร ควบคุมการผลิต ในระดับโรงงานขนาดเล็ก
4. ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 12,240 หรือ 11,450 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา :
– ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. รวบรวมรายละเอียดสถิติ ข้อมูล และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตรในแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการ
2. ควบคุม กำกับ ดูแล พ.ร.บ. ที่กรมฯ รับผิดชอบ
3. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้การเกษตรในด้านต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช การปรับปรุงบำรุงดิน เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิตพืช การให้บริการตรวจสอบระบบการผลิตพืช
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี และงบประมาณ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.doa.go.th

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4
ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

งานที่ทำแล้วรวย Click >> ดูรายละเอียดงาน