หางานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ จำนวน 110 อัตรา

หางานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ จำนวน 110 อัตรา

หางานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ จำนวน 110 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สำหรับผู้สนใจ สอบกรมส่งเสริมการเกษตร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://job.doae.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

 หางานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ จำนวน 110 อัตรา

รายละเอียด : กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 100 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์,สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ,สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์,สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช,สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์,สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร,สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ,สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร,สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร,สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์,สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยาหรือทางโภชนศาสตร์
– และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
และวิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่น การศึกษาข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อวางแผนส่งเสริมการผลิต การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดระบบเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและบริการข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร
– และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ ยกเว้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย

2. ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์,สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ,สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์,สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช,สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์,สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร,สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ,สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร,สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์,สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยาหรือทางโภชนศาสตร์
– และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่น การศึกษาข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อวางแผนส่งเสริมการผลิต
– การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดระบบเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่
– ให้คำปรึกษา แนะนำและบริการข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร
– และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา

อ่านรายละเอียดประกาศ

เงื่อนไข : ไม่รับโอน
หางานราชการ  : วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร : http://job.doae.go.th

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900