หางานราชการ กรมหม่อนไหม เปิดสอบ 3 อัตรา

หางานราชการ กรมหม่อนไหม เปิดสอบ 3 อัตรา

หางานราชการ กรมหม่อนไหม เปิดสอบ 3 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร,นักวิชาการเกษตร เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการ ผู้ประสงค์ สอบกรมหม่อนไหม  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ กรมหม่อนไหม เปิดสอบ 3 อัตรา

รายละเอียดงาน : กรมหม่อนไหม เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติหน้าที่ด้านการผลิต ขยายพันธุ์หม่อนไหม
– รวบรวมข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ ช่วยงานวิเคราะห์ วิจัย ทางการเกษตรในแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการ
– หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านการเกษตร ในสาขาวิชาทางด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา ดินและปุ๋ย ปรับปรุงพันธุ์ อารักขาพืช ส่งเสริมการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการผลิต ควบคุมการขยายพันธุ์หม่อนไหม
– มีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับงานวิชาการด้านหม่อนไหม
– ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านการเกษตร ในสาขาวิชาทางด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา ดินและปุ๋ย ปรับปรุงพันธุ์ อารักขาพืช ส่งเสริมการเกษตร และบริหารธุรกิจการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติหน้าที่ด้านการผลิต ขยายพันธุ์หม่อนไหม การวิจัย ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ ควบคุม
– มีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น รวบรวมข้อมูลและสถิติของงานวิจัย
– ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ : วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://qsds.go.th/newqsds/Index_web.php

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น
399 หมู่ 12 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น