หางานราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบ 3 อัตรา

หางานราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบ 3 อัตรา

หางานราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบ 3 อัตรา เพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี ผู้สนใจ สอบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ห้อง 501 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556 – วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบ 3 อัตรา

รายละเอียดงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรี ทางการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ตรวจสอบหลักฐานเอกสารใบสำคัญต่าง ๆ ในการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ตรวจสอบหลักฐานเอกสารใบสำคัญต่าง ๆ ในการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ เช่น กองทุนสวัสดิการ กรอ. เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ เงินค่าปรับตามระเบียบ กรอ. ฯลฯ
– จัดทำหนังสือการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายเงิน หนังสือขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
– เบิกจ่ายเงินในกรณีนอกเหนือระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีด้านการเงินการคลัง
– ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรายได้ตามสัญญาเช่าและเงื่อนไขข้อกำหนด
– กำกับดูแลการเบิก – จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการให้เป็นไปตามมติกองทุนฯ
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตร
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือ ปริญญาตรีครุศาสตร์ ทางเคมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– วิเคราะห์ทดสอบสารมลพิษทางน้ำ กากอุตสาหกรรม อากาศ และเสียง ตามที่กำหนด
– เก็บตัวอย่าง ตรวจวัดมลพิษในภาคสนาม
– จัดทำและปรับปรุงเอกสารวิธีวิเคราะห์ทดสอบตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
– ประกันและควบคุมภาพการวิเคราะห์
– จัดการตัวอย่าง รวมทั้งการรับตัวอย่าง
– บันทึกลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบภาชนะที่ใส่ตัวอย่างรักษาสภาพตัวอย่าง เก็บรักษาและจำหน่ายตัวอย่างตามวิธีการที่กำหนดตามระบบคุณภาพ
– สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
– ตรวจสอบควบคุมและจัดเก็บสารเคมี (Chemical Inventory) รวมทั้งวัสดุอ้างอิงรับรอง และวัสดุอื่น ๆ

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ : วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556 – วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www2.diw.go.th/hrmc

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400