งานราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบ 8 อัตรา

งานราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบ 8 อัตรา

งานราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบ จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ สำหรับผู้สนใจ สอบกระทรวงอุตสาหกรรม ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

งานราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบ 8 อัตรา

รายละเอียดงาน : กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี จำนวน 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา :
– ปวส.
– อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
– ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรณี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
– และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฎิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตและจัดเก็บรายได้จากผู้ประกอบกิจการทรัพยากรธรณี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตและการชำระค่าใช้ทรัพยากรธรณีจากผู้ประกอบกิจการทรัพยากรธรณี เพื่อจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาตและการชำระค่าใช้ทรัพยากรธรณีแก่ผู้ประกอบกิจการทรัพยากรธรณี เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
(๒) ประสานงานกับส่วนราชการภายในและภายนอก เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เพื่อให้การดำเนินการอนุญาตและจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ

อ่านรายละเอียดประกาศ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
งานราชการ : วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.industry.go.th/

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400