หางานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบ

หางานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบ

หางานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร,พนักงานวิเคราะห็จัดเก็บข้อมูล, นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเทศสัมพันธ์ รวมจำนวน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ สอบงานราชการ สอบกระทรวงศึกษาธิการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบ

หางานราชการ

รายละเอียดงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำนิติกรรมสัญญา รวบรวมข้อเท็จจริงและพยาน หลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี
3. การสอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ อุทธรณ์และร้องทุกข์ และขอความเป็นธรรม
4. ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ตรวจสอบสินทรัพย์รายการคงค้างในระบบการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) พร้อมกับจัดพิมพ์รายงาน
2. เรียกดูรายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง (บร.๐๑-ใบรับพัสดุ) เพื่อนำเลขที่อ้างอิงเอกสาร มาใช้ในการหักล้างสินทรัพย์
3. สร้างเลขที่สินทรัพย์ โอนสินทรัพย์ในระบบการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) และออกเลขครุภัณฑ์
4. หักล้างพักสินทรัพย์ในระบบการเงินการคลัง (GFMIS) ที่มีราคาตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปหรือวัสดุที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ในระเบียบให้เป็นสินทรัพย์
5. ตรวจสอบความถูกต้องรายการที่หักล้างพักสินทรัพย์ในระบบการเงินภาครัฐ (GFMIS)
6. นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบรายการหักล้าง พักครุภัณฑ์
7. วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้อง การบันทึกข้อมูลในระบบและสรุปรายงานการจัดซื้อสินทรัพย์
8. ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านศิลปศาสตร์ หรือบริหารธุริจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. จัดทำฐานข้อมูลรหัสผู้ขาย สร้างข้อมูลรหัสผู้ขายในระบบการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) พร้อมกับจัดพิมพ์เอกสาร
2. นำเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามเอกสารถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement : e-GP)
ตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนี้
1) วิธีตกลงราคา จำนวน 8 ขั้นตอน
2) วิธีกรณีพิเศษ จำนวน 8 ขั้นตอน
3) วิธีพิเศษ จำนวน 8 ขั้นตอน
4) วิธีสอบราคา จำนวน 14 ขั้นตอน
5) วิธีประกวดราคา จำนวน 22 ขั้นตอน
6) วิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 22 ขั้นตอน
4. การบันทึกข้อมูลจองงบประมาณ PO ระบบการเงิน การคลังภาครัฐ (GFMIS)
5. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และสรุปปัญหาการบันทึกข้อมูลในระบบ
6. ปฏิบัตงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านศิลปศาสตร์ หรือบริหารธุริจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ตรวจสอบและนำเสนอหนังสือเข้าและหนังสือออกให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. เก็บ รักษา ค้นหา รวบรวม เอกสาร หลักฐาน ข้อมูล งานทะเบียนให้เป็นระบบ
3. ปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
4. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน จัดทำหนังสือราชการ จัดเตรียมเอกสาร และจัดทำสรุปเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ
5. ปฏิบัติงานที่สนับสนุน และประสานงานการประชุมต่างๆ การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การจัดทำ Powerpoint สนับสนุนการประชุม
6. ปฏิบัตงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ให้บริการ และบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และอุปกณ์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. ควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสารสนเทศพื้นฐานขององค์กร ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งระบบการเรียกคืนข้อมูล
3. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาซอฟแวร์ ระบบ เช่น ระบบคลังข้อมูล และระบบฐานข้อมูล การรำเสนอข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร
4. ศึกษา ติดตาม ความก้าวหน้าทางด้าน ICT เพื่อพัฒนาเทคนิค และวิธีการใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งในงานด้านบริการ (Front Office) และงานด้านบริหาร (Back Office)
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางภาษาต่างประเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ศึกษารายละเอียดและเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากต่างประเทศในเรื่องทุนการศึกษาฝึกอบรม หรือดูงาน
2. ดำเนินการแปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ
3. ดำเนินการจัดทำเอกสารเป็นภาษาอังกฤษของหน่วยงาน
4. ทำหน้าที่เป็นล่าม/ผู้จดบันทึกการเจรจาในกรณีมีอาคันตุกะมาเยือนหน่วยงาน
5. ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ : วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.moe.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

งานที่ทำแล้วรวย Click >> ดูรายละเอียดงาน