หางานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบ

หางานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบ 9 อัตรา

หางานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบ 9 อัตรา เพื่อบรรจุและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจ สอบงานราชการ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ www.dpim.go.th หัวข้อ “สมัครงาน” เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

หางานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบ 9 อัตรา

รายละเอียดงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์
– สมรรถนะผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะและด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– หน้าที่รวบรวมและประมวลข้อมูลสำรวจ ด้วยคอมพิวเตอร์ตลอดจนการตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
– ศึกษาวิเคราะห์ วางระบบ เขียนคำสั่งโปรแกรม และพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ ประมวลผลเชื่อมโยงระบบข้อมูลโครงการกับของกรมและหน่วยงานต่าง ๆ
– และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางนิติศาสตร์
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกฎหมายแร่ และงานด้านการสืบสวนสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ และประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวน งานป้องกันและปราบปราม ตลอดจนงานด้านการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยแร่
– และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการจัดการ ทางนิติศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน และทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลสถิติ และการรายงานต่างๆ
– วางแผนและติดตามงาน ติดต่อนัดหมาย จัดเตรียมการประชุม จดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลทั้งในและต่างประเทศ
– ปฏิบัติงานสารบรรณ การเงินและบัญชี การพัสดุของหน่วยงาน
– และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิศวกรรม บริหารธุรกิจ พาณิชย์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โลจิสติกส์ การจัดการ อุตสาหการ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการด้าน โลจิสติกส์ เพื่อการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ร่วมวางแผนการทำงาน ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดให้คำปรึกษา แนะนำ อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนา โลจิสติกส์อุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ตำแหน่ง นายช่างรังวัด จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง และช่างโยธา และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรังวัดและงานคำนวณ เพื่อหาระยะ ระดับ มุมพื้นที่ ลักษณะ และขนาดของภูมิประเทศ
– การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ ทำบันทึกข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการรังวัด
– การทำแผนที่ต่างๆ โดยอาศัยข้อมูล จากการรังวัด
– และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– จัดทำฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศของสำนักงาน ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน้าที่ แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
– บันทึกข้อมูล รวบรวมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา :
– ปวช.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างยนต์
2. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 2
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกล ชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.1 รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ต่ำกว่า 150 แรงม้า
1.2 รถตักทุกแบบ ขนาดเครื่องยนต์ ต่ำกว่า 150 แรงม้า
1.3 รถกระบะที่มีความจุตั้งแต่ 5 – 10 ลูกบาศก์หลา
2.รถลาก รถพ่วง ขนาดไม่เกิน ๒๐ ตัน
3. บำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องจักรกล
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ : วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.dpim.go.th

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400