หางานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

หางานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

หางานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา รวม 4 อัตรา วุฒิ ปวช.,ปริญญาตรี สำหรับผู้สนใจ สอบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

หางานราชการ

รายละเอียดงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางช่างไฟฟ้า ช่างภาพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และวิจิตรศิลป์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม ฝึกอบรม หรือนิทรรศการของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ เช่นเครื่องฉาย Projector เครื่องฉายภาพนิ่งฯ
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านโยธา ก่อสร้าง และสุขาภิบาล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ช่วยสำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานระบบสุขาภิบาล งานบำรุงรักษา งานบูรณะซ่อมแซม งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโยธาฯ
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบริหาร สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุมการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานจัดระบบงานฯ
– ปฏิบัติงานเลขานุการเช่น ร่าง โต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการฯ
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://spm.thaigov.go.th

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

วิธีทำให้รวย Click >> ดูรายละเอียดงาน