สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอบ หางานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แนะนำงานใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอบ หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างโยธา,ช่างไฟฟ้า รวมจำนวน 2 อัตรา วุฒิปวช. สำหรับผู้ที่สนใจ หางานราชการ สอบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ – วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหางานราชการ 2556

รายละเอียดงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
(๑) สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาก่อสร้าง
(๒) มีความรู้ และความสามารถในงานด้านการก่อสร้าง
(๓) มีความรู้และทักษะในการอ่านแบบ และเขียนแบบงานก่อสร้าง
(๔) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office (Word,Excel,PowerPoint) และโปรแกรม Autor CAD
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง บำรุง รักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลัก วิชาช่าง และความต้องการของหน่วยงาน
– ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประเมินราคาก่อสร้าง
– ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
– ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโยธา

2. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9150 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
(๑) สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชางานไฟฟ้กำลัง หรือสาขางานอิเล็กทรอนิกส์
(๒) มีความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมงานด้านระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
(๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint )
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปรับปรุง ตรวจสอบ ควบคุม ตลอดจน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
– จัดทำระเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
– ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

หางานราชการ 2556 : วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ – วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์
ประกาศรับสมัคร : http://www.mua.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

บันทึก