สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ คัดเลือกบุคคลเพื่อสอบแข่งขันคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านวางแผนการพัฒนาพื้นที่และจังหวัดชายแดนภาคใต้, ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ รวม 2 อัตรา สนใจ สมัครงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขาธิการฯ เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านวางแผนการพัฒนาพื้นที่และจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 30,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติ
– และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1.ศึกษา วิเคราะห์ ให้ความเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหาความมั่้นคง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.วางแผนการสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
3.จัดทำกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4.จัดทำรายงานการติดตามประเมินผล

2.ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 30,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติ
– และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1.ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศในภาพรวม
2.ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการประสานนโยบายและยุทธศ่าสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค
3.เสริมสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรต่างประเทศ

อ่านประกาศแนบ

สมัครงานราชการ  : วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : http://www.nesdb.go.th

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม สะพานขาว กรุงเทพฯ 10100

หางานพิเศษ Click >> ดูรายละเอียดงาน