สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบ หางานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบ หางานราชการ 2555

หางานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชากาส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาโท ผู้สนใจ สอบ BOI และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ ขอและยื่นใบสมัคร หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ เว็บไซด์ http://www.boi.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงาน BOI เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 7 สิงหาคม – วันอังคารที่ 28 สิงหาคม ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบ หางานราชการ 2555

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบ หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,300 -16,830 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
1.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
– สาขาวิชาบัญชี
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด ทางการบัญชี ทางธุรกิจระหว่างประเทศ ทางบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางการจัดการระหว่างประเทศ ทางการจัดการโลจิสติกส์
– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการ
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ทางเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
– ปฏิบัติงานด้านวิชาการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
– และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ช่วยนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนระดับสูงในการศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้าเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน เช่น การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การกำหนดสิทธิและประโยชน์ต่างๆ และสร้างบรรยากาศในการลงทุนเพื่อให้สามารถวางแผนพัฒนาส่งเสริมการลงทุน
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และการขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขอรับสิทธิประโยชน์ การขอให้คุ้มครองการลงทุน เพื่อทำรายงานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(3) ตรวจสอบให้ผู้ได้รับการส่งเสริมปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
(4) ศึกษา ค้นคว้าเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน และจัดทำโครงการเพื่อเผยแพร่และชักจูงให้มีการลงทุน
(5) รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อคำนวณหาแนวโน้มการเพิ่มลดของการส่งเสริมการลงทุน
(6) สรุปผลเรื่องการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้สามารถวางแผนในการพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และสิทธิประโยชน์จากการลงทุนให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการลงทุนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนมากขึ้นและสามารถตัดสินใจได้ดีในการลงทุน
(2) ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของการลงทุนเพื่อช่วยในการเพิ่มจำนวนการลงทุนมากขึ้นกว่าเดิม

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 7 สิงหาคม – วันอังคารที่ 28 สิงหาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.boi.go.th

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900