สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ

แนะนำงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าสอบแข่งขันคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญตรี ผู้ที่สนใจ หางานราชการ สมัครสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://job.fda.moph.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ

หางานราชการ

รายละเอียดงาน : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,040 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– รับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ช่วยตรวจสอบการนำเข้า นำผ่าน ส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.2 ช่วยเฝ้าระวังด้านคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการทดสอบเบื้องต้น ณ ด่านอาหารและยา และการเก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
1.3 ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาในการป้องกันและป้องปรามการนำเข้า นำผ่าน การส่งออกหรือการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
2. ด้านการวางแผน
2.1 มีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงานประจำปี ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ รวมถึงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ร่วมประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน ในเรื่องข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ

อ่านประกาศ

หางานราชการ  : วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://job.fda.moph.go.th

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

งานพาร์ทไทม์ทางเน็ตถูกกฎหมาย Click >> ดูรายละเอียดงาน