สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบ หางานราชการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบ

อัพเดทงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบ หางานราชการ ประกาศคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันและบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ,นักนิวเคลียร์ปฏิบัติการ รวมจำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี,ปริญญาโท หากสนใจ หางานราชการ สอบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบหางานราชการ

รายละเอียดงาน : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,300-16,830 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ หรือทางเคมี หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
– ปฏิบัติงานด้านฟิสิกส์รังสี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ร่วมศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำ ปรับปรุง กฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ ข้อบังคับความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี เพื่อให้ได้ข้อมูล เอกสาร หรือวิธีการ ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
(2) ช่วยปฏิบัติงาน พัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานทางรังสีและกัมมันตภาพรังสีของประเทศ การบำรุงรักษามาตรฐาน การสอบเทียบและการให้การรับรองมาตรฐานทางรังสี การประเมินค่าปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและผู้เกี่ยวข้อง การกำกับ ควบคุม ตรวจสอบการใช้วัสดุนิวเคลียร์ของประเทศและกิจกรรมด้านพลังงานปรมาณูในประเทศไทยตามพันธกรณีของสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง การติดตามตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม พัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ในการเฝ้าตรวจ วิเคราะห์และประเมินค่ากัมมันตภาพรังสีตามพันธกรณีของสนธิสัญญาต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐานด้านรังสีและปฏิบัติงานตามพันธกรณี
(3) ดำเนินการด้านการจัดระบบเอกสาร ระบบคุณภาพ กฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ การพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูล เพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีและสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
(4) ช่วยถ่ายทอดความรู้ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีและการสนับสนุนการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของตนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.  ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการข้อมูล จัดเก็บข้อมูล รายงานผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ต่างๆ จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานค้นคว้าวิจัยต่อไปในอนาคต หรือเพื่อประโยชน์ในการบริการข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(2) ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในงานบริการข้อมูล

2. ตำแหน่ง นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,680-12,850 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี หรือทางวัสดุศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
– ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์เคมี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ช่วยปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์เคมี มาตรฐานทางรังสีและกัมมันตภาพรังสีของประเทศ การบำรุงรักษามาตรฐาน การสอบเทียบและการให้การรับรองมาตรฐานทางรังสีตามคำแนะนำ แนวทางคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่ โดยปฏิบัติงานภายใต้การกำกับหรือตรวจสอบโดยมีการรายงานผลเป็นระยะและได้รับคำแนะนำในกรณีที่มีปัญหา การติดตาม ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม การเฝ้าตรวจ วิเคราะห์และประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี งานประเมินค่าปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและผู้เกี่ยวข้อง ตามพันธกรณีของสนธิสัญญาต่างๆ การกำกับ ควบคุม ตรวจสอบการใช้วัสดุนิวเคลียร์ของประเทศและกิจกรรมด้านพลังงานปรมาณูในประเทศตามพันธกรณีของสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และมาตรการสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและพันธกรณีของสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานประชาชน และสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำระบบเอกสาร เช่น การออกหนังสือรับรอง การรายงานผลการปรับเทียบ เป็นต้น จัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบคุณภาพต่างๆ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีและสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
(3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และทดสอบทางด้านนิวเคลียร์เคมีตามคำแนะนำ แนวทาง คู่มือปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลและมีการรายงานผลเป็นระยะ เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านนิวเคลียร์เคมีในงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
(4) ช่วยถ่ายทอดความรู้ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีและการสนับสนุนการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ เข้าร่วมประชุมหรือปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานค้นคว้าวิจัยต่อไปในอนาคต
2.  ด้านการวางแผน
– วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.  ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.  ด้านการบริการ
(1) จัดเก็บข้อมูล รายงานผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ต่างๆ จาการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานค้นคว้าวิจัยต่อไปในอนาคต หรือเพื่อประโยชน์ในงานบริการข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(2) ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในงานบริการข้อมูลและผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์

รายละเอียดแนบ

หางานราชการ : วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : http://www.oaep.go.th

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หางานพิเศษ Click >> ดูรายละเอียดงาน