สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร รับสมัครงาน หางานราชการ

หางานราชการ 2555 สปส.นครศรีธรรมราช เปิดสอบ
หางานราชการ 2555 สปส.นครศรีธรรมราช เปิดสอบ

หางานราชการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร รับสมัครงาน คัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ผู้สนใจ หางานราชการ และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศนี้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ในวันเวลาราชการ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร รับสมัครงาน หางานราชการ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร รับสมัครงาน หางานราชการ

รายละเอียดงาน : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร รับสมัครงาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านวิชาการแรงงานอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติการเกี่ยวกับด้านการประกันสังคม เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และแรงงานและผู้ประกันตนมีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต
– ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
– ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
– ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
– ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการ หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
– สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงานด้านแรงงาน เพื่อประมวล วิเคราะห์ และการนำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการแผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ์ วิธีการในการบริหารงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม
– ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ และการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม

อ่านรายละเอียดประกาศ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : http://sso.go.th

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร หางานราชการ
220 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

งานparttimeรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน