สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบ หางานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบ หางานราชการ

แนะนำงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบ หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจ หางานราชการ สอบกระทรวงการคลัง สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ http://www.mof.go.th หัวข้อ “ข่าวกระทรวง>>ข่างสมัครงาน” หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 – วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบ หางานราชการ

หางานราชการ

รายละเอียดงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบ
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
– ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
– ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
(2) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล
(4) จัดทำเอกสาร และผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
3.2 ด้านการวางแผน
– วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.4 ด้านการบริการ
– ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

อ่านประกาศ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
หางานราชการ  : วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 – วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.mof.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400

วิธีทำให้รวย Click >> ดูรายละเอียดงาน