สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ หางานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ หางานราชการ

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ หางานราชการ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบแข่งขันคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ผู้ประสงค์ สมัครสอบงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ หางานราชการหางานราชการ

รายละเอียดงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านภูมิศาสตร์)จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภูมิศาสตร์
– เป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ด้านการปฏิบัติการ
– รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการ ให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
– รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดิน ด้านการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเป็นรายพื้นที่
– จัดทำข้อมูลและสารสนเทศของสํานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
– จัดหาข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่มีข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสํานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
2. ด้านการวางแผน
– วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
– ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก ทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
– ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
– รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
– ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

อ่านรายละเอียด

หางานราชการ : วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.mnre.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 17-20
เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400

วิธีทำให้รวย Click >> ดูรายละเอียดงาน