สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบ หางานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบ หางานราชการ

อัพเดทงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบ หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการ สังกัดหน่วยงานต่างๆ จำนวนรวม 18 อัตรา วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ต้องการ หางานราชการ สอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมฝึกอบรม (ชั้น 10) สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 – วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบ หางานราชการ

หางานราชการ

รายละเอียดงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมส่งเสริม เผยแพร่ และปลูกฝังเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม

2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาบัญชี การบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ของกระทรวงวัฒนธรรม

3. ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนอัตรากำลัง และการประเมินบุคคล
(ปฏิบัติงานที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)

4. ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)

5. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติเกี่ยวกับทางด้านศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุเพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ การร่างสัญญาซื้อ และสัญญาจ้าง

6. ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมส่งเสริม เผยแพร่ และปลูกฝังเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
(ปฏิบัติงานที่กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายและประสานราชการภูมิภาค)

7. ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมส่งเสริม เผยแพร่ และปลูกฝังเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
(ปฏิบัติงานที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)

8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน และโครงการ ทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การบริหาร เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราชการ

9. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติเกี่ยวกับทางด้านประชาสัมพันธ์

10. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติเกี่ยวกับทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาวิเคราะห์ กำหนด คุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งและใช้เครือมือชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ : วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 – วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.m-culture.go.th/personnel

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
666 อาคารธนาลงกรณ์ ถ.บรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

งานparttimeรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน