สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สมัครงาน หางานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

ข่าวงานราชการ หางานราชการ สมัครงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิิคปฏิบัติงาน 1 อัตรา,นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา,นักธรณีวิทยา 1 อัตรา,นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา ผู้สนใจ หางานราชการ สามารถยื่นใบสมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ระหว่าง วันจันทร์ที่ 30 เมษายน – วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สมัครงาน หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9150 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างภาพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์
– มีความรู้และประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ให้พร้อมใช้สำหรับห้องประชุม
– อำนวยความสะดวกด้านโสตทัศนูปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ห้องประชุมและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น การจัดทำฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกา เบิกจ่ายในหมวดต่างๆตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทำรายงานเงินเบิกจ่ายตามงบประมาณประจำเดือน จัดทำประมาณการรายได้รายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการขอโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ วิเคราะห์ ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเป็นต้น
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ตำแหน่ง : นักธรณีวิทยา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี อุทกวิทยา ฟิสิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สำรวจและศึกษาทางธรณีวิทยาทั่วไปในด้านการสำรวจธรณีวิทยารากฐาน การสำรวจธรณีฟิสิกส์ การสำรวจธรณีเคมี การสำรวจวิศวกรรมธรณีวิทยา จัดเก็บตัวอย่าง และรวบรวมข้อมูลทางธรณีวิทยา ศึกษาสภาพความเหมาะสมทางธรณีวิทยา ช่วยศึกษาแปลความหมายและประเมินค่าทางธรณีวิทยา วิเคราะห์ตัวอย่างทางธรณีวิทยา จัดทำรายงานผลการสำรวจเบื้องต้น และช่วยทำแผนที่ทางธรณีวิทยา ศึกษาวิจัยทางธรณีวิทยา เป็นต้น ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการด้านการบริหารระบบการเตือนภัย ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ โดยการทำสถานการณ์จำลองสถานการณ์ของภัยพิบัติโดยจัดทำข้อมูลพื้นฐานล่วงหน้า
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับวิชาการเผยแพร่กิจกรรมและความรู้โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารระบบ เตือนภัย เป็นต้น ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกและประสานงานในการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารระบบเตือนภัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับการประกาศแจ้งข้อเท็จจริงเพื่อยุติข่าวลือภัยพิบัติ

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ชั้น 6-8 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210