สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล สมัครงาน สสจ.ตาก

กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดตาก

งานโรงพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครงาน คัดเลือกบุคค่ลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย, เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการพัสดุ, นักกายภาพบำบัด,และนักวิชาการเงินและบัญชี รวม 5 อัตรา ผู้สนใจ งานโรงพยาบาล สมัครงาน สสจ.ตาก ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม

กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดตาก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล สมัครงาน สสจ.ตาก

รายละเอียดงาน :
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : บริการ, บริหารทัวไป, วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปวส., ปริญญาตรี
1. ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปรือสาขาการแพทย์แผยไทยซึ่ง
– ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 4 ประเภท ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผุดงครรภ์ไทย และการนวดไทย

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้ัรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ

3. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชากบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

4. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด

5. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000