สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ

อัพเดทงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รวมจำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาโท ผู้สนใจ หางานราชการ สอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สศค. เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการหางานราชการ

รายละเอียดงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
– ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อ่านประกาศ

2. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ทางนโยบายสาธารณะ ทางนโยบายสาธารณะและการวางแผน หรือทางบริหารภาครัฐและเอกชน
2. เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
– ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อ่านประกาศ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
หางานราชการ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.fpo.go.th

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน