สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ 2556

อัพเดท สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา วุฒิปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจ สมัครงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง งานราชการที่เปิดสอบ ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สศค. เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม – วันพุธที่ 16 มกราคม ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ 2556งานราชการที่เปิดสอบ

รายละเอียดงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
– ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานราชการที่เปิดสอบ : วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม – วันพุธที่ 16 มกราคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.fpo.go.th

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บันทึก