สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน หางานราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน หางานราชการ 2555

ข่าวอัพเดทงานราชการล่าสุดวันที่  หางานราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ผู้ต้องการ หางานราชการ และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศฯ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ทีี่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 5 มิถุนายน – วันพุธที่ 13 มิถุนายน ในวันเวลาราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน หางานราชการ 2555

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรี ทางผังเมืองหรือสถาปัตยกรรม หรือวิศวกรรมโยธา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางผังเมือง ศึกษา สำรวจ รวบรวม สถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำเอกสารและรายงาน
ต่าง ๆ ทางด้านประชากรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการผังเมืองเพื่อนำมาประกอบในการวางแผน การจัดหาและดำเนินการวางผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะและผังภาค เพื่อการป้องกันและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนที่เกี่ยวกับการผังเมือง เพื่อกำหนดโครงการ แผนงาน การประสานงาน การประเมินผล และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผังเมือง และเพื่อการฝึกอบรมวิชาการผังเมือง ในระดับภูมิภาค และระดับชุมชน เป็นต้น ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางด้านการผังเมือง
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 5 มิถุนายน – วันพุธที่ 13 มิถุนายน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
100/21 หมู่ 12 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี