สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ 2556

งานใหม่ล่าสุด สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การข่าว จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่สนใจ หางานราชการ  สอบสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ – วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ ในวันและเวลาราชการ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ 2556

หางานราชการ

รายละเอียดงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การข่าว จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2.มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
3.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/วันหยุดได้ โดยต้องเข้า เวรปฏิบัติหน้าที่ได้
4.มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี และมีจิตใจที่มุ่งให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
5.มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานด้านการข่าว ได้แก่ ช่วยติดตามและสังเกตความเคลื่อนไหวและพฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์การ และสื่อมวลชนที่เป็นเป้าหมายด้านการข่าว
– ตรวจสอบและสืบสวนประวัติและพฤติการณ์ของข้าราชการ และลูกจ้างในส่วนราชการ รวมทั้งการสำรวจ
– ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานดังกล่าว
– ช่วยปฏิบัติงานในการต่อต้านการหาข่าว การจารกรรม การก่อวินาศกรรม และการบ่อนทำลาย เก็บรวบรวมข่าวสารที่เป็นฐานข่าว
– ปฏืบัตืงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานราชการ : วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ – วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์
ประกาศรับสมัคร : http://spm.thaigov.go.th

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

บันทึก