หางานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ

หางานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ
หางานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ

ข่าวอัพเดท หางานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ผู้ประสงค์ สอบกรมโยธาธิการและผังเมือง หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 – วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555 ในวันเวลาราชการ

หางานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ
หางานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ

หางานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางผังเมือง หรือสถาปัตยกรรม หรือวิศวกรรมโยธา
***หมายเหตุ กรณีวุฒิที่สูงกว่าปริญญาตรี ขอสงวนสิทธิใช้เงื่อนไขการจ้างค่าจ้าง ค่าตอบแทนอื่น ๆ ในอัตราจ้างปริญญาตรี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง
– ศึกษา จัดทำหลักเกณฑ์งานวางผังเมือง
– อบรมให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกับงานด้านผังเมือง
– ปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง
– รวบรวม และจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานวางผังเมือง
– ศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านประชากรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการผังเมือง เพื่อนำมาประกอบในการวางผัง

อ่านประกาศรับสมัคร

หางานราชการ เปิดสอบ : วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 – วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : http://www.dpt.go.th/suphanburi/download.html

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายได้เสริมทางเน็ตถูกกฎหมาย Click >> ดูรายละเอียดงาน