หางานราชการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครงาน

หางานราชการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครงาน เนื่องด้วย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ Chemical Safety Helpdesk จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง Coordinator (ผู้ประสานงานโครงการ) ตั้งแต่ บัดนี้ – 31 กรกฎาคม


หางานราชการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครงาน

รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง : Coordinator (ผู้ประสานงานโครงการ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

  • วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  • มีความรู้ ความเข้าใจอย่างดีในเรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี และนโยบาย

หรือมาตรการณ์ต่าง ๆ เพื่อการจัดการสารเคมีและการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย

  • มีความรู้ด้านการจัดการคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมถึงการใช้

Applications ต่าง ๆ โดยเฉพาะการสร้างและการจัดการ weblog

  • มีประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยสารเคมีเป็นเวลา 2 ปี

หากมากกว่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  • มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดประชุมสัมมนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  • สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน และพิมพ์ดีดเป็นภาษาอังกฤษ ได้ดี

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.cri.or.th และส่งทางไปรษณีย์พร้อมเอกสารหลักฐาน

วงเล็บมุมซองว่าเอกสารสมัครงาน มาที่ โครงการ Chem HelpDesk

สำนักวิชาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือ ส่งใบสมัครทาง E-mail มาที่ cjiraporn@cri.or.th

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณจิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์ โทร. 02-574-0622-23 ต่อ 3119 , 3124