หางานราชการ กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ

หางานราชการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รวม 2 อัตรา วุฒิ ปวช,ปริญญาตรี ผู้สนใจ หางานราชการ และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศนี้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ได้ที่ กรมวิชาการเกษตร (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม – วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ ประสานแผนงาน และงบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวัดความสำเร็จของงานได้
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางเลขานุการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชีและงบประมาณ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม – วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.doa.go.th

กรมวิชาการเกษตร
เลขที 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900