หางานราชการ สปส.นครศรีธรรมราช เปิดสอบ

หางานราชการ 2555 สปส.นครศรีธรรมราช เปิดสอบ
หางานราชการ 2555 สปส.นครศรีธรรมราช เปิดสอบ

ข่าวงานอัพเดท หางานราชการ สปส.นครศรีธรรมราช เปิดสอบ บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ผู้สนใจ หางานราชการ สอบสปส.นครศรีธรรมราช ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ 2555 สปส.นครศรีธรรมราช เปิดสอบ
หางานราชการ สปส.นครศรีธรรมราช เปิดสอบ

หางานราชการ สปส.นครศรีธรรมราช เปิดสอบ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
(๒) มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านวิชาการแรงงานอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที
(๓) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๓๐
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติการเกี่ยวกับด้านการประกันสังคม เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และแรงงานและผู้ประกันตนมีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต
– ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
– ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
– ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
– ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการ หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
– สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงานด้านแรงงาน เพื่อประมวล วิเคราะห์ และการนำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการแผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ์ วิธีการในการบริหารงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม
– ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ และการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม

เปิดรับสมัคร หางานราชการ : วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช
6/47-48 ถนนพัฒนาการคูขวาง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช