หางานราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบ

หางานราชการ 2555 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบ
หางานราชการ 2555 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบ

ข่าวอัพเดท หางานราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์ หางานราชการ สมัครสอบ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 26 กันยายน – วันอังคารที่ 16 ตุลาคม ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ 2555 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบ
หางานราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบ

หางานราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,680 – 12,390 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ดังต่อไปนี้
– สาขาวิชารัฐศาสตร์
– สาขาวิชานิติศาสตร์
– สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์)
– สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
– สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางการจัดการทั่วไป ทางการบัญชี ทางการเงินและบัญชี และทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางการประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสารมวลชน และทางบรรณารักษ์ศาสตร์

หางานราชการ : วันพุธที่ 26 กันยายน – วันอังคารที่ 16 ตุลาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.onec.go.th

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
99/20 ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300