หางานราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจ.บึงกาฬ เปิดสอบ

หางานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ
หางานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ

อัพเดทข่าว หางานราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจ.บึงกาฬ เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง,พนักงานวางผังเมือง รวม 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ผู้สนใจ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ เปิดรับสมัคร :วันอังคารที่ 21 สิงหาคม – วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ 2555 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจ.บึงกาฬ เปิดสอบ
หางานราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจ.บึงกาฬ เปิดสอบ

หางานราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจ.บึงกาฬ เปิดสอบ

รายละเอียดงาน :
1.ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานผังเมือง
– ศึกษา สำรวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์และจัดทำเอกสารและรายการต่างๆ ทางด้านประชากรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการวางผังเมืองรวมเมืองเฉพาะ ผังภาคและผังประเทศ เพื่อกำหนดโครงการแผนงาน
– การประสานงาน การประเมินผล และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางด้านผังเมือง
– และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2.ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางผังเมือง สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมโยธา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา จัดทำหลักเกณฑ์งานวางผังเมือง อบรม ให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงาน ด้านผังเมือง
– ปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง รวบรวม และจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานวางผังเมืองศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูล
– ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านประชากรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการผังเมืองเพื่อนำมาประกอบในการวางผัง

เปิดรับสมัคร หางานราชการ : วันอังคารที่ 21 สิงหาคม – วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ-นครพนม
อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000