หางานราชการ กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบ 2 อัตรา

หางานราชการ กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบ 2 อัตรา

หางานราชการ กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบ 2 อัตรา เพื่อจัดจ้างและบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ วุฒิปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบ 2 อัตรา

รายละเอียดงาน : กรมการค้าต่างประเทศ เิปิดสอบ
ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
– เศรษฐศาสตร์บัณฑิต/พาณิชยศาสตร์บัณฑิต/บัญชีบัณฑิต/นิติศาสตร์บัณฑิต
– บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไป, การจัดการธุรกิจบริการ, การบัญชี, การเงิน, การเงินและการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, ธุรกิจระหว่างประเทศ
– ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ, ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, MS Excel
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ตรวจสอบคำร้องหรือคำขอ ใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆ ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับธุรกิจการค้า การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า และจัดทำรายงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ สำรวจ ติดตาม ประมวลข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การค้า ราคาสินค้า ภาวะการผลิต การตลาด
2. สามารถปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ  : วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.dft.go.th/

กรมการค้าต่างประเทศ
44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000