หางานราชการ กรมทางหลวง รับวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หางานราชการ กรมทางหลวง รับวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ


หางานราชการ กรมทางหลวง รับวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รายละเอียดงาน
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 17 ตำแหน่ง บรรจุในสังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

อัตราเงินเดือน 15,300 – 16,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสรรหา ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 1) กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน ในวันและเวลาราชการ