อบต.แก่งเค็ง รับสมัครงาน หางานราชการ

ข่าวงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง หางานราชการ อบต.แก่งเค็ง รับสมัครงาน บุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และผู้ช่วยช่างไฟฟ้า รวม 5 อัตรา สำหรับผู้ที่ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ อบต.แก่งเค็ง ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 พฤษภาคม วันและเวลาราชการ

อบต.แก่งเค็ง รับสมัครงาน หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
สังกัดสำนักงานปลัด อบต.
– ได้รับอัตราจ้าง ๖,๐๕๐.- บาท พร้อมค่าครองชีพ หรือ ตามที่ ก.อบต. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
สังกัดส่วนการคลัง
– ได้รับอัตราจ้าง ๖,๐๕๐ บาท พร้อมค่าครองชีพ หรือตามที่ ก.อบต. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
สังกัดส่วนการคลัง
– ได้รับอัตราจ้าง ๖,๐๕๐.- บาท พร้อมค่าครองชีพ หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา
สังกัดส่วนการคลัง
– ได้รับอัตราจ้าง ๖,๐๕๐.-บาท พร้อมค่าครองชีพ หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา
สังกัดส่วนโยธา
– ได้รับอัตราจ้าง ๖,๐๕๐.- บาท พร้อมค่าครองชีพ หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่าง
อิเลคโทรนิคส์ หรือทางอื่นที่ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ :
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
สอบถามได้ที่เบอร์โทร ๐-๔๕๒๑-๒๐๑๕
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม – วันที่ ๒๕ พฤษภาคม
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)
www.khangkeng.go.th