เทศบาลตำบลท่าช้าง รับสมัครงาน งานราชการที่เปิดสอบ

ข่าวงานราชการที่เปิดสอบ เทศบาลตำบลท่าช้าง รับสมัครงาน บุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน รวมจำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ เทศบาลตำบลท่าช้าง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 พฤษภาคม ในวันและเวลาราชการ

เทศบาลตำบลท่าช้าง รับสมัครงาน งานราชการที่เปิดสอบ

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
– ค่าตอบแทน 6,050 และค่าครองชีพชั่วคราว 2,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– มีความรู้ความสามารถและทักษะในหน้าที่ที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
– ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฏหมาย

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
– ค่าตอบแทน 6,050 และค่าครองชีพชั่วคราว 2,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน จำนวน 1 อัตรา
– ค่าตอบแทน 6,050 และค่าครองชีพชั่วคราว 2,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหารและโภชนาการหรือ ประกาศนียบัตรทางการศึกษาทางบรรณารักษ์ หรือทางอื่นที่ กท กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าช้าง
ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 พฤษภาคม ในวันและเวลาราชการ