เปิดสอบงานราชการ กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 8 อัตรา

เปิดสอบงานราชการ กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 8 อัตรา

เปิดสอบงานราชการ กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 8 อัตรา เพื่อจัดจ้างบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าหน้าที่การเกษตร,พนักงานประจำห้องทดลอง สนใจ สมัครงานกรมวิชาการเกษตร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

เปิดสอบงานราชการ กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 8 อัตรา

รายละเอียดงาน : กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 12,240 หรือ 11,450 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา :
– ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทางการเกษตร, ทางพืชศาสตร์, ทางเทคโนโลยีการเกษตร
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางการเกษตร, ทางพืชศาสตร์, ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1.รวบรวมรายละเอียดสถิติข้อมูล และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตรในแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการ
2. ควบคุม กำกับ ดูแล พ.ร.บ. ที่กรมฯ รับผิดชอบ
3. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนเผยแพร่ความรู้การเกษตรในด้านต่างๆ เช่น พันธุ์พืช การปรับปรุงบำรุงดินเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิตพืช การให้บริการตรวจสอบระบบการผลิตพืช
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการเกษตร, ทางช่างกลเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ช่วยรวบรวมข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์วิจัย ทางการเกษตรในแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการ
2. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ที่กรมฯ รับผิดชอบ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

3. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานภาคสนามด้านการเกษตร และในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมีเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อ่านรายละเอียดประกาศ

เปิดสอบงานราชการ  : วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.doa.go.th

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
180/66 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000