หางานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบ คนพิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบ คนพิการ

หางานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบ คนพิการ 1 อัตรา เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. สำหรับผู้ที่สนใจ สอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

 

 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบ คนพิการ

หางานราชการ

รายละเอียดงาน : เปิดสอบ คนพิการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ เลขานุการ สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
(1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียนร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

อ่านรายละเอียดประกาศ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400