หางานราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ 8 อัตรา

หางานราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ 8 อัตรา

หางานราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ 8 อัตรา เพื่อจัดจ้างและบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำหรับผู้สนใจ หางานราชการ สามารถสมัครสอบโดยขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สคร. เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ 8 อัตรา

รายละเอียดงาน : เปิดสอบ
1.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการผังเมือง และสาขาวิศวกรรมศาสตร์

5. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการผังเมือง และสาขาวิศวกรรมศาสตร์

อ่านรายละเอียดงาน

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
หางานราชการ : วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร : http://www.sepo.go.th

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400