โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล

ข่าวงานโรงพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครงาน บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ผู้สนใจ งานโรงพยาบาล ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 4 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 4-15 พฤษภาคม ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายภาพบำบัด
– ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
– รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5×1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป สำเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
– ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครถ่ายสำเนาด้วยกระดาษขนาด A4 และเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.sskh.moph.go.th/

โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045612502