กฎหมายใกล้ตัวที่ควรรู้อนุญาโตตุลาการการระงับข้อพิพาททางเลือก

กฎหมายใกล้ตัวที่ควรรู้

กฎหมายใกล้ตัวที่ควรรู้อนุญาโตตุลาการการระงับข้อพิพาททางเลือกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองการค้าการลงทุนตามข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศโดยอนุญาโตตุลาการจะเป็นกระบวนที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก

 

กฎหมายใกล้ตัวที่ควรรู้
กฎหมายใกล้ตัวที่ควรรู้

กฎหมายใกล้ตัวที่ควรรู้

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ และหากพิจารณาเฉพาะเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วจะพบว่า การคุ้มครองการค้าการลงทุนนั้นเป็นประเด็นสำคัญตามข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และหากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนเกิดขึ้นแล้ว การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศโดยอนุญาโตตุลาการ จะเป็นกระบวนการที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก เนื่องจากการระงับข้อพิพาททางศาลและคำพิพากษาของศาลภายในประเทศหนึ่งไม่สามารถนำไปใช้บังคับในอีกประเทศหนึ่งได้ เพราะเขตอำนาจของศาลจำกัดเฉพาะประเทศนั้น ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จึงควรมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ ซึ่งประเทศไทยได้มีพันธกรณีภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการใช้บังคับคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ (อนุสัญญานิวยอร์ค ค.ศ. 1958)

อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) คือ การระงับข้อพิพาททางเลือกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความยินยอมของคู่สัญญาซึ่งคู่สัญญาจะตกลงกันทำสัญญาที่เรียกว่า สัญญาอนุญาโตตุลาการ (Arbitration agreement) โดยคู่สัญญาสามารถตกลงที่จะใช้สัญญาอนุญาโตตุลาการได้เฉพาะคดีแพ่งที่เกี่ยวกับธุรกิจและการค้าโดยที่คู่สัญญาสามารถแต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเพื่อชี้ขาดข้อพิพาทที่เรียกว่า “อนุญาโตตุลาการ” [Arbitrator(s)] ซึ่งคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสามารถนำไปบังคับตามคำชี้ขาดได้ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการระงับข้อพิพาทด้วยอนุญาโตตุลาการนี้เป็นที่นิยมแพร่หลายกันทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการลงทุนและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Investment and International Business Transaction) ตลอดจนการขนส่งระหว่างประเทศ (Logistic) เป็นต้น (ที่มา : สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

ทั้งนี้ การเลือกใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาระงับข้อพิพาทนั้น มีข้อดีคือ มีขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาชี้ขาดที่ไม่ยุ่งยาก ใช้ระยะเวลาพิจารณาที่สั้น และสามารถทำคำชี้ขาดได้รวดเร็วกว่าการพิจารณาคดีของศาล นอกจากนี้การใช้บริการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย และโดยอนุญาโตตุลาการคนไทยนั้น จะทำให้ผู้ใช้บริการอนุญาโตตุลาการของไทยดังกล่าวประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการใช้บริการอนุญาโตตุลาการของต่างประเทศไปได้มากแล้ว ยังสามารถช่วยทำให้เงินไทยไม่ไหลออกนอกประเทศได้อีกด้วย
โดยเดลินิวส์

งานพาร์ทไทม์ทางเน็ตถูกกฎหมาย Click >> ดูรายละเอียดงาน