แก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในระบบการบริหารต้องสะกิดให้ถึงแก่น

นิ้วล็อกภัยใกล้ตัว

การทุจริตในระบบการบริหารปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในระบบการบริหารต้องสะกิดให้ถึงแก่น ปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากและเกิดมานานด้วยสาเหตุหลายอย่างที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดปัญหาขึ้น ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากบุคคลเป็นหลักที่ขาดความชอบธรรมในการบริหารงาน

 

การทุจริตในระบบการบริหาร

ปัญหาการคอรัปชั่นที่หน้ากลัวที่สุดในปัจจุบันน่าจะเป็นการคอรัปชั่นเชิืงนโยบาย โดยมีกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามคอรัปชั่นประมาณ12ฉบับมีประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริตได้ระดับหนึ่งแต่การคอรัปชั่นเชิงนโยบายที่สร้างขึ้นมาในนามความชอบธรรม กล่าวคือมีการออกนโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการคอรัปชั่นของกลุ่มบุคคลต่างๆได้ในภายหลัง การคอรัปชั่นในลักษณะนี้ถูกตรวจสอบได้ยาก การแก้ปัญหามีอยู่ทางเดียวเท่านั้น คือแก้ที่ความคิดของบุคคล โดยอาจจะใช้มาตราการด้านอัตวิสัยคือถ่ายถอดปลูกฝังค่านิยมรณรงค์ให้คนทำดีมีศิลธรรม แก้ปัญหาที่รากฐานของจิตของคนในชาติ เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องที่สุด การแก้ปัญหาคอรัปชั่นจะต้องรู้ถึงมูลเหตุของการคอรัปชั่นก่อน การคอรัปชั่นมีมูลเหตุหลายอย่าง เช่นโตรงสร้างทางการเมืองและสังคมมีความไม่เป็นธรรม วัฒนธรรมประชาธิปไตยไม่หยั่งรากลึก ค่านิยมและจิตสำนึกของคนในชาติวิปริต ความไม่เคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมายและระบบอุปถัมภ์สิ่งเหล่านั้เป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น ต้องเปลี่ยนแปลงความคิดประชาชนที่ได้รับการสะสมบ่มเพาะมาจากความเสื่อมของสังคม ควรระดมสรรพกำลังในการฟื้นฟูศิลธรรมผ่านระบบการศึกษาของประเทศภายใต้ฐานคิดที่ว่า ความรู้คือคุณธรรม
โดยเดลินิวส์

งานพาร์ทไทม์ทางเน็ตถูกกฎหมาย Click >> ดูรายละเอียดงาน