5 แหล่งมรดกโลกอาเซียน

5แหล่งมรดกโลกอาเซียนที่น่าสนใจเป็นแหล่งที่สำคัญของแต่ล่ะประเทศซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเช่นเมืองโบราณฮอยอัน ของประเทศเวียดนาม อุทยานคินาบาลูประเทศมาเลเซีย ปราสาทหินวัดพูประเทศลาว นาขั้นบันไดเกาะลูซอนประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และวัดบรมพุทโธ ประเทศอินโดนิเซีย

 

 

5 แหล่งมรดกโลกอาเซียน

เริ่มต้นจาก เมืองโบราณฮอยอัน ประเทศเวียดนาม เมืองนี้เป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสร้างตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15-19 (พุทธศตวรรษที่ 20-24) ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี อาคารต่าง ๆ และการวางผังถนน สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของพื้นเมืองและต่างประเทศ ซึ่งได้ผสมผสานกันไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ คงความงดงามมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของประเทศเวียดนามที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้อยากเข้ามาสัมผัส

อุทยานคินาบาลู ประเทศมาเลเซีย ภูเขาคินาบาลูสูง 4,095 เมตร ตั้งตระหง่านสูงที่สุดอยู่ระหว่างภูเขาหิมาลัยกับนิวกีนี บริเวณนี้เต็มไปด้วยพืชพันธุ์มากมาย ตั้งแต่ป่าทึบที่ลุ่มต่ำเขตร้อน ภูเขาที่เป็นป่าฝนไปจนถึงป่าภูเขาเขตร้อน ป่าค่อนข้างหนาวและป่าละเมาะบนพื้นที่สูง บริเวณนี้เหมาะกับเป็นศูนย์กลางความหลากหลายของพืชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่พืชประจำถิ่นในหิมาลัย จีน ออสเตรเลีย มาเลเซีย และพันธุ์ไม้เขตร้อนทั้งหมด เป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวของพันธุ์ไม้

จากนั้นมาต่อกันที่ ปราสาทหินวัดพูและสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงในแขวงจำปาสัก ประเทศลาว ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของจำปาสักและอาณาบริเวณของวัดพู เป็นภูมิทัศน์ที่ได้วางผังและรักษาสภาพเดิมไว้เป็นอย่างดีมานานกว่า 1,000 ปี เป็นรูปแบบของศาสนาฮินดูที่มีความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ ใช้แกนจากยอดเขาไปยังฝั่งแม่น้ำแสดงให้เห็นรูปแบบวัด อาราม การประปาบนพื้นที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร การวางผังเมืองริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณนี้เช่นเดียวกับภูเขาภูเก้า ทั้งหมดนี้แสดงถึงพัฒนาการตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5-15 (พุทธศตวรรษที่ 10-20) ที่มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรเขมร

นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์ เกาะลูซอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยชาวพื้นเมืองอิฟูเกา ที่สร้างนาขั้นบันไดแห่งนี้มากว่า 2,000 ปีแล้ว ด้วยเครื่องมือที่เรียบง่ายและแรงงานคน ซึ่งลูกหลานชาวนาสืบเชื้อสายมาจากชาวอิฟูเกา ในปัจจุบันก็ยังคงยึดอาชีพทำนาเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขา โดยความรู้นี้ได้ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และ การแสดงออกของประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ และความสมดุลของสังคมที่ละเอียดอ่อน ได้ช่วยกันสร้างสรรค์ความงามของภูมิทัศน์ ซึ่งแสดงถึงความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่ที่กเดินทางที่ชื่นชอบการถ่ายรูปต่างหลงรักและประทับใจ

กลุ่มวัดบรมพุทโธ ประเทศอินโนนีเซีย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในภาคกลางของเกาะชวา โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถ้าไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตรอันน่าทึ่งและมากด้วยความรู้

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน