อัลไซเมอร์ : พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค และการป้องกัน

142104 Kaew 0

พฤติกรรมที่เสี่ยงให้เกิด โรคอัลไซเมอร์ สาเหตุเริ่มจากคนสูงอายุที่ไม่ใส่ใจสุขภาพตั้งแต่ยังหนุ่มสาว ต้องทุกข์ทรมานจากภาวะ […]